Projekt uwzględnia dwa podejścia do badań miejskich – analityczno-interpretacyjne, w którym refleksji zostają poddane m.in. współczesne teorie codziennego doświadczenia życia miejskiego (everyday urbanism) oraz praktyki artystyczne twórców wykorzystujących media wizualne (fotografia, wideo, obrazy komputerowe, instalacje, performance), i podejście drugie – empiryczne, obejmujące badania prowadzone wraz ze studentami z pomocą narzędzi mobilnych.

Metodologia badań oparta została na bazie jakościowych studiów kulturowych, pozwalających znaleźć więź między wiedzą i znaczeniami, za pomocą których usensowniane są kulturowe rzeczywistości, a doświadczeniami bycia w świecie oraz materialnymi i społecznymi realiami codziennego życia. Takie transdyscyplinarne ujęcie charakterystyczne jest dla kulturowych studiów miejskich, w ramach których uwzględnia się zarówno refleksyjny, jak też zmysłowy charakter doświadczenia miejskiego. Inspirujące koncepcje wyrastają zarówno z tradycji brytyjskich studiów kulturowych, teorii poststrukturalnych i relacyjno-performatywnych, jak też z najnowszych nurtów badawczych poświęconych miastu, takich jak m.in. ekologia kulturowa, antropologia zmysłów, czy szczególnie atrakcyjna dla refleksji nad miastem, analiza kulturowa.

Empiryczna część projektu wykorzystuje jakościowe badania audiowizualne oraz partycvpacyjne badania w działaniu (między innymi etnografię wizualną, netnografię, wywiady swobodne, badania fokusowe oraz badania oparte na sztuce (dokumentacje, eseje wizualne) prowadzone z wykorzystaniem narzędzi mobilnych: aparatów fotograficznych, rejestratorów dźwięku, kamer wideo oraz cyfrowych programów wizualizacji danych.

W badaniach łączymy wymiar teoretyczny refleksji nad miastami z praktycznym badaniem przestrzeni miejskiej, co jest charakterystyczne dla podejścia kulturowych studiów miejskich

  • w pierwszym etapie – który już trwa, a zapoczątkowany został przez zespół badawczy studentów oraz pracowników IK w ramach zajęć z „Metod pracy animacyjnej” studenci tworzą projekty badawczo-animacyjne, oparte o założenia badań w działaniu, których tematami są takie praktyki kulturowe studentów w mieście, jak zamieszkiwanie, aktywności czasu wolnego i życie towarzyskie, formy ekspresji twórczej i autoekspresji, formy aktywizmu miejskiego
  • kolejny etap związany jest ze stworzeniem teoretycznej i praktycznej ramy badań w ramach laboratorium medialnego Instytutu Kulturoznawstwa UAM
  • opracowanie konceptualnej i teoretycznej ramy badań, opartej na metodologiach jakościowych badań kulturoznawczych
  • stworzenie mapy podkategorii analityczno-interpretacyjnych (typologii) i archiwum wizualnego praktyk życia codziennego (bazy wizualnej) studentów na podstawie dotychczasowych wpisów.
  • organizacja seminarium naukowego oraz przeprowadzenie warsztatów z udziałem zaproszonych specjalistów oraz pracowników i studentów IK, wprowadzających w metodologiczne założenia i praktyczne zagadnienia uczestniczących badań w działaniu oraz zaplanowanie etapu badań terenowych.
  • empiryczne zweryfikowanie przyjętych kategorii analitycznych przez badania terenowe zrealizowane z użyciem technologii mobilnych (rejestracje audio i wideo, mapowanie różnych form aktywności studenckiej w mieście)
  • stworzenie wideobloga, na którym studenci umieszczać będą wizytówki wizualne najbardziej charakterystycznych miejsc studenckich oraz form aktywności, uwzględniające przyjęte i zweryfikowane kategorie analitycznointerpretacyjne.
  • opracowanie dwujęzycznego raportu, dostępnego on-line, który będzie zawierał wnioski ze wszystkich etapów projekty (blog autoetnograficzny, mapa kategorii i archiwum wizualne, warsztaty badawcze, badania terenowe, wideoblog i dyskusja mu towarzysząca – teksty analityczne i wnioski)
  • publiczna prezentacja efektów projektu – w formie on-line oraz wystawy prac studenckich (prezentującej postery i eseje wizualne oraz projekty audiowizualne).

Badania wstępne prowadzone są na przykładzie i z udziałem studentów. Dotychczas dotyczą one przede wszystkim pierwszego wymiaru projektu – materialności. Badane są m.in. miejsca „swojskie”, przestrzenie sztuki wytwarzane oddolnie, studenci w instytucjach sztuki oraz codzienne praktyki zamieszkiwania, czasu wolnego, życia towarzyskiego. Pierwsze rezultaty wskazują na znaczną aktywność studentów oraz niezależność wobec inicjatyw instytucjonalnych.